...
PWH info
Noord West-Holland is 54 km lang, 5 km breed en heeft een oppervlakte van 270 km². Dit is precies de helft van Oostelijk Flevoland. De strook water tussen West-Holland en het vaste land (de Randzee) is 1 km breed en 120 km lang en heeft dus 120 km² oppervlakte. Er zal een maximale hoeveelheid zand uit gewonnen moeten worden om West-Holland mee op te hogen. De hoogte van land en zeewering zijn te vergelijken met die van Maasvlakte 2. Land ongeveer 6 mtr + NAP en zeewering 14 mtr. + NAP afhankelijk van de nieuwste inzichten.

Het noordelijk gebied zal voor een deel uit natuur bestaan, onder meer om de ernstig verstoorde zeebodem, waar enorme hoeveelheden zand vandaan gehaald zouden moeten worden, te compenseren. Deze natuur zal uiteraard van grote betekenis zijn voor veel vogels en zoogdieren. En een flinke uitbreiding van bosaanplant zal een manier zijn om het CO2-gehalte in de atmosfeer te doen dalen. Het zal een gebied kunnen worden met een hoogwaardige ecologische en recreatieve waarde.

Op Noord West-
Holland kunnen er op ongeveer 50 km2 land zonneparken worden aangelegd. Aan oppervlakte blijft er dan nog genoeg over voor natuurontwikkeling, bosaanplant, agrarisch gebied, zoetwater opslag en nieuwe water-zuiveringfuncties als bijvoorbeeld Aquafarm. Het Noordelijk deel van West-Holland zal dus een multifunctioneel karakter hebben. Zonne-energie en ook energieopslag (duurzame waterstof) zullen tegen die tijd waarschijnlijk zover ontwikkeld zijn dat het een serieuze bijdrage kan leveren aan de energievoorziening in Nederland.

Zuid West-
Holland is 60 km lang, 5 km breed en heeft 300 km² aan oppervlakte. De totale oppervlakte van Noord- en Zuid- West-Holland is dus 570 km². In vergelijking daarmee: Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn samen 970 km² groot. Er is wel een belangrijk verschil: Flevoland is een polder terwijl West-Holland een enorme soort terp is. Op Zuid-West-Holland komen uitsluitend energieneutrale woningen.
 
IJmonde zal van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse economie. Bij de ontwikkeling van IJmonde is het van het grootste belang dat alle partijen die hier een rol in zouden kunnen hebben zich al in een vroeg stadium bereid tonen om mee te werken aan een eventueel onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van West-
Holland, in het bijzonder van IJmonde.

Op Zuid West-
Holland zal veel werkgelegenheid ontstaan en in combinatie met zes middelgrote steden is een goede railverbinding noodzakelijk. Een magneetzweeftrein kan wellicht een relatief goedkope en snelle verbinding zijn tussen de steden en IJmonde.

Voor de hand liggend is dat deze zgn. Maglev dan in een lus over de zuidkant en de oostkant zal rijden en men niet langer dan 10 minuten hoeft te wachten op de volgende trein. Maglev is de afkorting van Magnetic Levitation (Magnetisch Zweven). Auto- en ander verkeer zullen hierdoor beperkt kunnen worden.

Met IJmonde zal Nederland zijn economische positie in de wereld, in navolging van de Tweede Maasvlakte, verder versterken. De allergrootste zeeschepen kunnen er zeer snel laden en lossen en de goederen kunnen daarna ook weer snel overgeladen worden en verder worden vervoerd. Dit kan gedaan worden door de binnenvaart, luchtvaart of rail- en wegvervoer. Tijd is geld, zeker bij deze bedrijfstakken.
...