...
PWH vergroot 
Op Noord West-Holland is veel ruimte beschikbaar voor alle denkbare vormen van duurzame, schone en efficiënte energieopwekking zonder CO2-uitstoot.

Vooral groene waterstof  is van belang om de Parijs/Madrid-doelstellingen voor het klimaat te halen. Op Noord West-
Holland is daarom een speciale "Groene Waterstof haven" gepland.  Een waterstofeconomie is een mogelijk toekomstige economie  waarbij waterstofgas de belangrijkste energiedrager is, in tegenstelling tot de huidige economie waar fossiele brandstoffen de belangrijkste energiedragers zijn. Windmolenparken op de Noordzee staan borg voor duurzaam gewonnen waterstof. Maar ook de Belgische vinding van onderzoekers van de KU te Leuven die erin geslaagd zijn om een zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas maakt uit vochtige lucht lijkt veelbelovend. (VRT NWS van 26 februari 2019)

Noord West-
Holland zal voor een groot deel uit wilde natuur bestaan. Enerzijds om de verstoorde zeebodem te compenseren maar is anderzijds ook zeer geschikt voor recreatie. Er kunnen wellicht prachtige gebieden komen die heel goed te vergelijken zijn met de natuur op de Waddeneilanden. Heel veel vogelsoorten zouden daar dan hun voedsel kunnen vinden, broeden of overwinteren.

Grote delen van dit gebied kunnen worden ingericht voor bosaanplant, wat van groot belang is voor de CO2 reductie. Op dit deel, maar ook op het zuidelijk deel van West-
Holland kunnen duinmeren worden aangelegd met grote hoeveelheden zoet water. Deze duinmeren, te vergelijken met de Amsterdamse waterleidingduinen, zijn vooral bestemd voor drinkwater.

 "Randzee" is de naam van de lange strook water tussen West-
Holland en het vaste land. Het vormt een buffer voor het rivierwater dat naar zee stroomt. De Randzee is één kilometer breed en in dat opzicht te vergelijken met de randmeren iets ten zuiden van Elburg. Op de Randzee is recreatie en watersport mogelijk. En ook in dat opzicht is de Randzee goed te vergelijken met de randmeren langs de Flevopolder.

Drinkwaterplatform: "Klimaatverandering kan naast langere periodes van droogte ook zorgen voor meer heftige regenbuien. Dan valt er in korte tijd zoveel regen dat het riool overbelast raakt. In dat geval kan niet al het afvalwater door de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden verwerkt en komt het via de riooloverstort rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht.
De kwaliteit van deze bron voor drinkwater heeft daaronder te lijden. Gevolgen voor oppervlaktewaterwinning: lagere waterstanden in rivieren door langere periodes van droogte, hogere concentraties afvalstoffen en medicijnresten in oppervlaktewater, lagere rivierwaterstanden in combinatie met zeespiegelstijging zorgt voor verzilting, riool vaker overbelast door heftige regenbuien: overtollig afvalwater komt dan via riooloverstort ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht". Kijk bij "rivieren" voor een oplossing.
Langs de Nederlandse kust wonen nu relatief weinig mensen. De bebouwing betreft voornamelijk hotels. De huizen van de steden op West-
Holland die aan de Noordzee liggen zullen zoveel mogelijk langs de kust komen te staan zodat er dan veel meer mensen kunnen wonen met uitzicht op zee! Het uitzicht vanaf de vaste wal op de Randzee (de strook water tussen West-Holland en het vaste land) zal anders worden dan het uitzicht zoals dat nu is. In plaats van de hoge golven en de zeeschepen komen er nu zeilboten, plezierjachtjes, waterskiërs, vissersbootjes, watervogels enz. wat ook een prettig uitzicht kan zijn. Windmolenparken blijven vanaf het vaste land dan ook uit het zicht.Het toerisme in Zandvoort, Scheveningen enz. zal niet helemaal verdwijnen. Immers, de boulevards, de winkels en de hotels zijn er dan nog steeds. Maar voor zover die hinder ondervinden dienen ze gecompenseerd te worden op de nieuwe stranden van West-
Holland door allerlei faciliteiten en lage opstartkosten. Op het Oosterstrand van West-Holland kunnen ondermeer jachthavens en horeca gerealiseerd worden.
IJmonde is het gehele gebied waar vijf vervoersystemen samen zorgen voor het optimaal functioneren van het invoeren, uitvoeren en doorvoeren van oneindig veel goederen. Deze activiteiten vormen een belangrijke inkomsten-bron voor Nederland. Hier verdienen we voor een groot deel ons geld mee.


Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zou ook de potentiële waarde van IJmonde op lange termijn kunnen berekenen. Allerlei nieuwe vormen van vervoer: de magneettrein, zelfrijdende bussen enz., zullen voor veilig, snel en milieu-vriendelijk vervoer zorgen.


Westmere, Wijdewater, Westeinde, Zeewoude, Zanderij en Zeestad (WWWZZZ) zijn steden waarover is nagedacht. Alle huizen zijn duurzaam gebouwd en uitstekend geïsoleerd. En wat energie betreft geheel zelfvoorzienend. Elektriciteit zal de energiebron zijn en gas, maar ook andere fossiele brandstoffen, zullen er niet meer voorkomen. Geen dure, gevaarlijke gasleidingen, geen co2 uitstoot en geen ongewenste afhankelijkheid van landen als bijvoorbeeld Rusland.


Deze 6 steden op Zuid West-
Holland zullen middelgrote steden zijn waar veel mensen nog echt aan zee wonen! Dit dus in tegenstelling tot onze huidige kuststeden, waar voornamelijk hotels het uitzicht op de ondergaande zon aan de horizon van de Noordzee hebben.Wonen op Zuid West-Holland in een van de ruim opgezette en waterrijke zes steden zal uiterst aantrekkelijk zijn door ondermeer betaalbare prijzen van de woningen door bijvoorbeeld de invoering van premiewoningen, lage grondprijs, goed openbaar vervoer en een groot cultureel aanbod van musea en theaters. Door de frisse zeelucht zal ook de gezondheid van de inwoners naar verwachting boven gemiddeld goed zijn.


Op Zuid West-
Holland komt veel grond beschikbaar voor stadsontwikkeling.
Naar schatting kunnen er in de 6 middelgrote steden 2.5 miljoen mensen wonen. En wanneer de grond van Schiphol vrij zou komen zouden daar nog eens duizenden mensen kunnen wonen en werken. Een interessant gegeven wanneer je bedenkt dat door de extreem droge zomers één miljoen huizen van voor 1970 het risico lopen te verzakken!

Maasvlakte 2 sluit perfect aan op Zuid West-Holland. Wanneer het zeewater teveel zou stijgen waardoor het rivierwater niet meer kan uitstromen, zou het rivierwater tijdens de vloedperiode tijdelijk kunnen worden omgeleid naar de maximaal diepe Randzee. (zie "rivieren") Daarom is een extra zeesluis bedacht tussen Maasvlakte 2 en Zuid West-Holland.


 
Maasvlakte 2