Plan West-Holland

HET PLAN 
West-Holland is nieuw land voor de kust van Noord- en Zuid-Holland en zou een nieuwe provincie kunnen worden met veel mogelijkheden op meerdere gebieden. Naast een duurzame en effectieve bescherming tegen overstromingen, komt er een vliegveld aan zee (dus niet in zee), railvervoer, wegvervoer een binnenhaven en een grote zeehaven. Voor Nederland als distributieland is dit een bijzonder sterk economisch principe. Plan West-Holland is een degelijk, op onze toekomst gericht plan, om voor onze kinderen en kleinkinderen een veilig, betrouwbaar en schoon stukje Nederland achter te laten, met ruim 400.000 betaalbare en energieneutrale huur- en koopwoningen voor starters, doorstromers en voor alle inkomens en generaties in zes middelgrote steden.

Er zal worden gestreefd naar een sterke en stabiele economie waar mensen gelukkiger van worden. Ook komt op heel West-Holland geen fossiele brandstof meer voor. Gedacht wordt aan projecten als SolaRoad; dakpannen die tevens zonnecollectoren zijn; zonneweides enz. Plan West-Holland is een omvangrijk en zeer kostbaar plan en zal dan ook op zijn minst 200 jaar mee moeten gaan en waarschijnlijk nog wel veel langer.

Omdat de prognoses over de zeespiegelstijging steeds weer worden herzien en ook steeds somberder worden (KNMI 2021) is er bij Plan West-Holland ver vooruit gedacht en rekening gehouden met een zeespiegelstijging van minimaal 2 tot 3 meter. Het KNMI verwacht nu een stijgende zeespiegel van 1 meter over 80 jaar, maar wanneer Antarctica instabiel zou blijven, en daar ziet het nu wel naar uit, heeft het KNMI het al over 2 meter stijging. Hoe zou dat dan over 200 jaar zijn? Zullen de afspraken van de klimaattop in Glasgow voldoende zijn? Ons nageslacht zal ons zeker niet vergeven wanneer wij nu zouden falen en er een tweede watersnoodramp zou ontstaan! Wij moeten nu de opwarming van de aarde stoppen anders stopt deze ons.  Voor Nederland zou Plan West-Holland een heel goed begin kunnen zijn. Niets doen is geen optie. Te weinig doen ook. Dus laten we dan maar meteen beginnen! 

West-Holland uitvergroot
Er is heel veel zand nodig om
West-Holland aan te leggen.
Het meeste zand zal van
daartoe aangewezen locaties
in de diepere gedeeltes van
de Noordzee komen.
Voor een deel zal het benodigde zand ook uit de
Randzee komen, die dan maximaal uitgediept zal
moeten worden. De verstoring van de natuur op de zee-
bodem zal gecompenseerd worden door heel veel
natuur te ontwikkelen op West-Holland Noord.

Een zeewering van ten minste 14 meter +NAP met een landhoogte van minimaal 5 meter +NAP wat overeenkomt met die van Maasvlakte 2, zullen borg staan voor een duurzame kustbescherming, zodat vele generaties na ons maximale veiligheid kan worden gegarandeerd met een sterke, later nog een verder ophoogbare zeewering die super stormbestendig is:
Een veel gehoorde reactie van mensen over het uitzicht is: "maar verliezen de mensen die aan de kust wonen dan niet hun mooie uitzicht?" Mijn antwoord is: er wonen relatief weinig mensen vlak aan zee met het uitzicht op de horizon. Het zijn toch doorgaans hotels die vlak aan de kust staan. Op het zuidelijke deel van West-Holland kunnen echter tienduizenden mensen pal aan zee wonen en vanuit hun huis dagelijks van de ondergaande zon genieten en binnen een paar minuten het strand op lopen en de zee in duiken... (zie pagina: 5 "wonen op West-Holland").
De klimaatcrisis zal bij dit plan uiteraard een zeer belangrijke plaats innemen omdat het ook de oorzaak van de zeespiegelstijging is. Het is noodzakelijk om onze kust zo effectief mogelijk te beschermen maar niet zonder iets aan de oorzaken hiervan te doen! Plan West-Holland maakt Nederland groter en duurzamer en staat voor een waterstofeconomie, waarbij (groen) waterstofgas de belangrijkste energiedrager is. De groene economie zal onze toekomst worden en West-Holland zou een proeftuin kunnen zijn voor duurzame vernieuwingen, experimenten en initiatieven op gebieden zoals economie, woningbouw, energie en ecologie!

In het noordelijke deel van West-Holland ligt de zandplaat "De Razende Bol" op ongeveer vijf kilometer van onze westkust. Aan het zuidelijk deel is dat de Maas-vlakte 2 die eveneens vijf kilometer de zee in steekt. Daar tussenin is West-Holland bedacht. Er zal dan een vloeiende kustlijn kunnen ontstaan. In deze enorme tussenruimte past heel precies West-Holland, alsof het altijd al zo is geweest. De kustlijn verloopt dan ook natuurlijker en gelijkmatiger. Nederland zal zo zijn karakteristieke vorm blijven behouden! Voor veel mensen is dit wellicht een geruststellende gedachte.

Alleen met Plan West-Holland zal de West-Hollandse kustlijn evenwijdig lopen met de huidige kustlijn. Nieuwe plannen voor meer windparken in de Noordzee vormen geen belemmering voor de aanleg en ontwikkeling van West-Holland. Er komen dan wellicht minder zonneparken en windmolens in onze weilanden, maar meer in zee en op Noord West-Holland. Zo houden we Nederland mooi en leefbaar. 
Hoe groot is West-Holland eigenlijk?

Noord West-Holland is 54 km lang, 5 km breed en
heeft een oppervlakte van 270 km². Dit is precies de
helft van Oostelijk Flevoland. De strook water tussen
West-Holland en het vaste land (de Randzee) is 1 km
breed en 120 km lang en heeft dus 120 km² oppervlakte.
Er zal een maximale hoeveelheid zand uit gewonnen
moeten worden om West-Holland mee op te hogen.
De hoogten van land en zeewering zijn te vergelijken met
die van Maasvlakte 2. Land ongeveer 6 mtr + NAP en
zeewering 14 mtr. + NAP afhankelijk van de nieuwste inzichten.

Het noordelijk gebied zal voor een deel uit natuur bestaan,
onder meer om de ernstig verstoorde zeebodem, waar
enorme hoeveelheden zand vandaan gehaald zouden moeten worden, te compenseren. Deze natuur zal van grote betekenis zijn voor veel vogels en zoogdieren.
En een flinke uitbreiding van bosaanplant zal een manier zijn om het CO2-gehalte in de atmosfeer te doen dalen. Het zal een gebied kunnen worden met een hoog-
waardige ecologische en recreatieve waarde.

Op Noord West-Holland kunnen er op ongeveer 50 km2 land zonneparken worden aangelegd. Aan oppervlakte blijft er dan nog genoeg over voor natuurontwikkeling, bosaanplant, agrarisch gebied, zoetwater opslag en nieuwe waterzuiveringfuncties als bijvoorbeeld Aquafarm.

Het Noordelijk deel van West-Holland zal dus een multi-
functioneel karakter hebben. Zonne-energie (waarschijnlijk ook kernenergie) en energieopslag (duurzame waterstof) zullen tegen die tijd waarschijnlijk zover ontwikkeld zijn dat ze een flinke bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening van ons land.

IJmonde
voor het meeuwendeel
een economische top locatie

Zuid West-Holland is 60 km lang, 5 km breed en heeft 300 km² aan oppervlakte. De totale oppervlakte van Noord- en Zuid West-
Holland is dus 570 km². In vergelijking daarmee: Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn samen 970 km² groot. Er is wel een belangrijk verschil: Flevoland is een polder terwijl West-Holland een enorme soort terp is. Op Zuid West-Holland komen uitsluitend energieneutrale woningen. IJmonde zal van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse economie. Bij de ontwikkeling van IJmonde is het van het grootste belang dat alle partijen die hier een rol in zouden kunnen hebben zich al in een vroeg stadium bereid tonen om mee te werken aan een eventueel onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van West-Holland, in het
bijzonder van IJmonde.

Op Zuid West-Holland zal veel werk-gelegenheid
ontstaan en in combinatie met zes middelgrote steden is
een goede railverbinding nood-zakelijk. Een magneet-
zweeftrein kan wellicht een relatief goedkope en snelle
verbinding zijn tussen de steden en IJmonde.Voor de
hand liggend is dat deze zgn. Maglev dan in een lus
over de zuidkant en de oostkant zal rijden en men
niet langer dan 10 minuten hoeft te wachten op de
volgende trein. Maglev is de afkorting van Magnetic
Levitation (Magnetisch Zweven). Auto- en ander
verkeer zullen hierdoor beperkt kunnen worden.Schiphol neemt op IJmonde een centrale plaats in. Het huidige Schiphol heeft dringend uitbreiding nodig, alleen al door het aantal bijna-ongelukken en is tevens recordhouder gevaarlijke incidenten! Schiphol zou op IJmonde op Zuid West-Holland verwezenlijkt kunnen worden en zou niet alleen een stuk veiliger kunnen zijn maar ook geen overlast meer geven voor de bewoners rondom het huidige Schiphol. Behalve de zee- en binnenhaven en weg, rail- en luchtvervoer zal er wellicht ook een metroverbinding komen tussen IJmonde en Amsterdam die passagiers van de luchthaven snel naar onze hoofdstad kan vervoeren. Ook een waterstoftrein naar het reguliere spoorwegnet en een magneetzweeftrein tussen de zes steden en IJmonde op Zuid West-Holland zullen een logische en snelle verbinding zijn omdat letterlijk alles op West-Holland dan elektrisch zal zijn. Wanneer dit allemaal gerealiseerd zou zijn hebben we het niet meer over 5 maar over 10 vervoersystemen, die allemaal op een toplocatie gelegen zijn waarbij een snelle uitwisseling van personen en goederen kan ontstaan.

Met IJmonde zal Nederland zijn economische positie in de wereld,
in navolging van de Tweede Maasvlakte, verder versterken.

De allergrootste zeeschepen kunnen er zeer snel laden en lossen en
de goederen kunnen daarna ook weer snel overgeladen worden en
verder worden vervoerd. Dit kan gedaan worden door binnenvaart, luchtvaart en rail- en wegvervoer.

Tijd is geld, zeker bij deze bedrijfstakken.
West-Holland is te groot om in één keer te
worden aangelegd en daarom zal dit in 5 fasen
moeten gebeuren.

 IJmonde zal in de eerste fase aangelegd moeten worden. De reden daarvan is dat Schiphol 2 zo snel mogelijk van
start moet kunnen gaan zodat vliegveld Lelystad ook snel
weer kan inkrimpen tot aanvaardbare proporties.

Bestaande bezwaren tegen vliegveld Lelystad zullen
verminderen wanneer zou blijken dat de uitbreiding
tijdelijk zal zijn.
Doordat de capaciteit en de techniek van de
betreffende baggermaatschappijen naar
verwachting de komende jaren zal toenemen,
kan er ook steeds een groter deel worden
opgespoten en klaar gemaakt voor
bebouwing en bewoning.
Volgens Dirk Hamer (voormalig
projectmanager Maasvlakte 2)
is dit een noodzakelijke manier van
werken: "de maakbaarheid is, in
gefaseerde vorm, zeker met de huidige
techniek al haalbaar" zo stelt hij.

HOE GROOT IS WEST-HOLLAND EIGENLIJK?

Noord West-Holland is 54 km lang, 5 km breed en heeft een oppervlakte van 270 km². Dit is precies de helft van Oostelijk Flevoland. De strook water tussen West-Holland en het vaste land (de Randzee) is 1 km breed en 120 km lang en heeft dus 120 km² oppervlakte. Er zal een maximale hoeveelheid zand uit gewonnen moeten worden om West-Holland mee op te hogen. Uiteraard zal het meeste zand uit de Noordzee komen. De hoogten van land en zeewering zijn te vergelijken met die van Maasvlakte 2. Land ongeveer 6 mtr + NAP en zeewering 14 mtr. + NAP, afhankelijk van de nieuwste inzichten.

Zuid West-Holland is 60 km lang, 5 km breed en heeft 300 km² aan oppervlakte.
De totale oppervlakte van Noord- en Zuid WestHolland is 570 km². In vergelijking daarmee: Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn samen 970 km² groot. Er is wel een belangrijk verschil: Flevoland is een polder. West-Holland is een terp.


Op  Noord West-Holland is eventueel ook ruimte beschikbaar voor 3 nieuwe kerncentrales zoals waarschijnlijk in het nieuwe regeerakkoord van 16 dec 2021 staat. Het is de ideale plaats voor deze centrales vooral omdat op het vaste land wellicht geen draagvlak gevonden kan worden. Mensen willen nu eenmaal geen kerncentrale in de omgeving van hun woonplaats. Ook andere ecologische en technische innovaties zijn denkbaar.Hierboven een overgang van Zuid-Holland naar West-Holland nabij Scheveningen. Door een schiereiland zal een kleinere brug volstaan en daar is ook ruimte voor recreatie. En zo zouden de meeste overgangen er ongeveer uit kunnen zien.


De Randzee vormt een buffer voor het rivierwater dat naar zee stroomt en is een kilometer breed en in dat opzicht te vergelijken met de randmeren iets ten zuiden van Elburg. Op de Randzee is recreatie en watersport mogelijk. En ook in dat opzicht is de Randzee goed te vergelijken met de randmeren langs de Flevopolder. Maasvlakte 2 sluit perfect aan op Zuid West-Holland. Wanneer het zeewater teveel zou stijgen, waardoor het rivierwater niet meer kan uitstromen, zou het rivierwater tijdens de vloedperiode tijdelijk kunnen worden omgeleid naar de maximaal diepe Randzee. Daarom is een extra zeesluis bedacht tussen Maasvlakte 2 en Zuid West-Holland.
West-Holland in combinatie met Delta21

West-Holland in combinatie met Delta21, voorlopig even "West-Delta" genoemd, is een idee of eigenlijk een voorstel vanuit PWH waar nog verder over gesproken zal moeten worden. Delta21 (www.delta21.nl) is een initiatief van Huub Lavooij en Leen Berke met een bijdrage van Esmée van Eeden.


Wat is er nog meer te zien op West-Holland?

Het noordelijk gebied zal voor een deel uit natuur bestaan, onder meer om de ernstig verstoorde zeebodem, waar enorme hoeveelheden zand vandaan gehaald zouden moeten worden, te compenseren. Deze natuur zal van grote betekenis zijn voor veel vogels en zoogdieren. En een flinke uitbreiding van bosaanplant zal een manier zijn om het CO2-gehalte in de atmosfeer te doen dalen. Het zal een gebied kunnen worden met een hoogwaardige ecologische en recreatieve waarde.

Op Noord West-Holland kunnen er op ongeveer 50 km2 land zonneparken worden aangelegd. Aan oppervlakte blijft er dan nog genoeg over voor natuurontwikkeling, bosaanplant, agrarisch gebied, zoetwater opslag en nieuwe waterzuiveringfuncties als bijvoorbeeld Aquafarm. Dit Noordelijk deel van West-Holland zal dus een multifunctioneel karakter hebben. Zonne-energie en energieopslag van duurzame waterstof, zullen tegen die tijd waarschijnlijk zover ontwikkeld zijn dat ze een flinke bijdrage kunnen leveren aan de energievoor-ziening van ons land.

Er is op Noord West-Holland ruimte beschikbaar voor 3 nieuwe kerncentrales zoals waarschijnlijk in het nieuwe regeerakkoord van 16 dec 2021 staat. Het is de ideale plaats voor deze centrales vooral omdat op het vaste land wellicht geen draagvlak gevonden kan worden. Mensen willen nu eenmaal geen kerncentrale in de omgeving van hun woonplaats. Ook andere ecologische en technische innovaties zoals kernfusie zijn denkbaar.


Op Zuid West-Holland komen uitsluitend energieneutrale woningen. IJmonde zal van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse economie. Bij de ontwikkeling van IJmonde is het van het grootste belang dat alle partijen die hier een rol in zouden kunnen hebben zich al in een vroeg stadium bereid tonen om mee te werken aan een eventueel onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van West-Holland, in het bijzonder van IJmonde.

Op Zuid West-Holland zal veel werkgelegenheid ontstaan en in combinatie met zes middelgrote steden is een goede railverbinding noodzakelijk. Een magneetzweeftrein kan wellicht een relatief goedkope en snelle verbinding zijn tussen de steden en IJmonde. Voor de hand liggend is dat deze zgn. Maglev dan in een lus over de zuidkant en de oostkant zal rijden en men niet langer dan 10 minuten hoeft te wachten op de volgende trein. Maglev is de afkorting van Magnetic Levitation (Magnetisch Zweven). Auto- en ander verkeer zullen hierdoor beperkt worden.

Op West-Holland is er ook ruimte voor meerdere vormen van duurzame, schone en efficiënte energieopwekking zonder CO2 uitstoot zoals grote zonneparken. Er zou ook op beperkte schaal ruimte gevonden kunnen worden voor (biologische) akkerbouw en tuinbouw. Noord West-Holland zal voor het grootste deel uit wilde natuur bestaan. Enerzijds om de verstoorde zeebodem te compenseren maar is anderzijds ook zeer geschikt voor recreatie.

Er kunnen wellicht prachtige gebieden komen die heel goed te vergelijken zijn met de natuur op de Waddeneilanden. Heel veel vogelsoorten zouden daar dan hun voedsel kunnen vinden, broeden of overwinteren. Grote delen van dit gebied kunnen worden ingericht voor bosaanplant, wat van groot belang is voor de reductie van CO2. Op dit deel, maar ook op hetzuidelijk deel van West-Holland zijn duinmeren gepland met grote hoeveelheden zoet water. Deze duinmeren, te vergelijken met de Amsterdamse waterleidingduinen, zijn vooral bestemd voor  drinkwater.

Alle huizen zijn duurzaam gebouwd en uitstekend geïsoleerd. En wat energie betreft geheel zelfvoorzienend. Elektriciteit zal de energiebron zijn en gas, maar ook andere fossiele brandstoffen, zullen er niet meer voorkomen. Geen dure, gevaarlijke gasleidingen, geen co2 uitstoot en geen ongewenste afhankelijkheid van landen als bijvoorbeeld Rusland. 

De steden op Zuid West-Holland zullen middelgrote steden zijn waar veel mensen nog echt aan zee wonen! Dit dus in tegenstelling tot onze huidige kuststeden, waar voornamelijk hotels het uitzicht op de ondergaande zon aan de horizon van de Noordzee hebben. Wonen op Zuid West-Holland in een van de ruim opgezette en waterrijke zes steden zal uiterst aantrekkelijk zijn door ondermeer betaalbare prijzen van de woningen, goed openbaar vervoer en een groot cultureel aanbod van musea en theaters. Door de frisse zeelucht zal ook de gezondheid van de inwoners naar verwachting uitstekend zijn.

Het toerisme in Zandvoort, Scheveningen enz. zal niet helemaal verdwijnen. Immers, de boulevards, de winkels en de hotels zijn er dan nog steeds. Maar voor zover die hinder ondervinden dienen ze gecompenseerd te worden op de nieuwe stranden van West-Holland door allerlei faciliteiten en lage opstartkosten. Op het Oosterstrand van West-Holland kunnen ondermeer jachthavens en horeca gerealiseerd worden.

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zou ook de potentiële waarde van IJmonde op lange termijn kunnen berekenen. Allerlei nieuwe vormen van vervoer: de magneettrein, zelfrijdende bussen enz., zullen voor veilig, snel en milieuvriendelijk vervoer zorgen. IJmuiden heeft vernieuwde zeesluis... wellicht zal er nog een bij moeten komen... 


vorige                                                             volgende  

          ...

...
...