Plan West-Holland
 

                              ...
Met Plan West-Holland kunnen meerdere problemen tegelijk en in relatie tot elkaar effectief worden aangepakt. Allereerst biedt Plan West-Holland een robuuste en duurzame bescherming  van Noord- en Zuid-Holland tegen het stijgende zeewater  door een zeewering van minimaal 14 meter +NAP met een landhoogte van ongeveer 5 meter +NAP. West-Holland kan nieuw land voor de kust worden met ruim voldoende hoogte van land en zeewering om toekomstige generaties effectief te kunnen beschermen tegen overstromingen. De zeewering zal zo gemaakt moeten worden dat deze aanpasbaar is bij steeds hogere zeespiegelstijgingen. Het benodigde zand komt voornamelijk uit de Noordzee en gedeeltelijk uit de Randzee. Bij een doorbraak, bijvoorbeeld bij Katwijk, zal het gehele gebied binnen dijkring 14 volstromen. Daarbij zullen duizenden mensen verdrinken en zal de economie totaal ontwricht worden. Om dit risico zo klein mogelijk te houden moeten we wel van een "worst case scenario" uitgaan en vastberaden kiezen voor het meest functionele plan.

Een ander probleem wat kan worden aangepakt is de definitieve verplaatsing van het drukke en ook onveiliger wordende Schiphol naar West-
Holland. Op de plaats van het "oude Schiphol" kan stadsontwikkeling ontstaan. Denk aan het groeiend aantal arbeidsmigranten. Groene waterstof is onze toekomst. Ook als brandstof voor vliegtuigen die dan elektrisch gaan vliegen! Voor de economie zal PWH een sterke stimulans zijn (zie IJmonde). Vijf vervoersystemen op een toplocatie is voor Nederland als in- en uitvoerland bijzonder aantrekkelijk. En met een snelle metroverbinding naar Amsterdam zal Schiphol beter te bereiken zijn.

Ruimtetekort in Nederland en een groot deel van de woningschaarste, vooral in de Randstad, kan worden opgelost door de bouw van zes middelgrote steden op Zuid West-
Holland, waar meer dan één miljoen huizen gebouwd kunnen worden, waar ruim 2.5 miljoen mensen kunnen wonen! Dit kan op een betaalbare manier, ondermeer door een zeer lage grondprijs, de marktwerking in te perken en het systeem van de premiewoning weer in te voeren. Alles is elektrisch dus geen gasleidingen meer in geheel West-Holland. Er zal ook zeker aandacht moeten zijn voor de invloed van de mens op de biodiversiteit. Komende jaren sterven er een miljoen diersoorten uit. Dit is een van de schokkende conclusies van een rapport van IPBS, een VN-organisatie van wetenschappers en beleidsmakers.

De bebouwing rukt op in Nederland, vooral in Zuid-Holland. De zes steden op Zuid West-Holland zouden het verder volbouwen van de Randstad kunnen voorkomen. De drukke Randstad zal ontlast worden wanneer de zes middelgrote steden op Zuid West-Holland bevolkt zullen zijn. Ook de lange files in de Randstad zullen dan nauwelijks meer voorkomen wat veel geld en ergernis zal besparen.

Het toekomstige probleem van dalend rivierwater in de zomer (door klimaatverandering bijna geen sneeuw meer in de bergen) in combinatie met de stijgende zeespiegel (zeewater zal het land binnenstromen!) kan worden opgeheven. (zie "rivieren"). Ook voor hoogwater in de winter is een oplossing denkbaar. De Randzee kan ook dan een bufferfunctie vervullen. Mogelijk kan overtollig rivierwater ook omgeleid worden via Zeeland naar zee.

Een mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging heeft voor onze delta grote consequenties. "Nederland moet daarom binnen tien jaar met
Plan B komen om te weten hoe wij ons land bij een veel hogere zeespiegel leefbaar kunnen houden: Vaktijdschrift Nature, De Ingenieur, 18 september 2018KNMI'06 klimaatscenario. Uitleg Rapport Klimaatpanel VN.

De uitvoerbaarheid van PW
H staat vast sinds Dirk Hamer (voormalig project directeur Maasvlakte 2) mij dit verzekerd heeft. De betaalbaarheid kan ondermeer worden afgeleid uit de grote economische, maatschappelijke en ecologische meerwaarde, wat door een maatschappelijke kosten-batenanalyse kan worden vastgesteld. PWH is uitvoerbaar en betaalbaar en mede daarom een realistisch plan!PLAN  B
Een impressie van de Randzee die 1 kilometer breed is.
Op West-Holland beschermt een harde zeewering Noord-en Zuid-Holland tegen overstromingen, met een kruinhoogte van 14 meter +NAP (dit is gerelateerd aan Maasvlakte 2). Natuurlijk kunnen de hoogten van terrein en zeewering ter zijner tijd worden aangepast aan de nieuwste inzichten!De terreinhoogte is minimaal 5 mtr. +NAP.

0 NAP
West-Holland (plan B ?) is nieuw land voor de kust en zou een
nieuwe provincie kunnen zijn waar ruim
2,5 miljoen! mensen
geheel klimaatneutraal of CO2-neutraal veilig, prettig en betaalbaar kunnen wonen en werken. Plan West-
Holland schept nieuwe kansen, mogelijkheden en grote uitdagingen ondermeer voor onze:
kustbescherming, de woningmarkt, de economie, de energietransitie, de overvolle Randstad, het veel te drukke Schiphol, de reductie van CO2-uitstoot door natuurontwikkeling en zeker ook het probleem van het dalende rivierwater in de zomer in de toekomst in combinatie met de gestaag stijgende zeespiegel.
 
Het is een uitzonderlijk groot project en dat roept direct de vraag op of dit wel maakbaar is. Dit is voorgelegd aan voormalig project directeur van de aannemerscombinatie Puma (ontwikkeling Maasvlakte 2) Dirk Hamer. Hij stelt over Plan West-
Holland dat:    "(...) de maakbaarheid is, in gefaseerde vorm, zeker met de huidige techniek al haalbaar. Ook de economische perspectieven zijn interessant".
PW
H is dus uitvoerbaar!

Het gehele gebied heeft voldoende hoogte om Noord- en Zuid-Holland duurzaam te kunnen beschermen tegen overstromingen door stijgend zeewater. Nu blijkt dat het ijs van Groenland en onder de zeespiegel van Antarctica veel sneller smelt dan gedacht werd terwijl onze Nederlandse bodem meer zakt dan eerst gedacht werd! Weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers Munneke vertelde op het journaal van woensdag 13 juni 2018 dat: "de grootste onzekerheid voor de zeespiegelstijging in Nederland is eigenlijk het ijs op Antarctica. Er ligt daar voor 60 meter zeespiegelstijging klaar. Als daar maar 1% van smelt dan hebben we al 60 cm zeespiegelstijging in Nederland. En dat zijn hoeveelheden waarbij we al goed moeten gaan nadenken over de bescherming van onze kust". Vrijdag 14 september 2018 in het nieuws op NU.nl: Zijn de Deltawerken klaar voor een zeespiegelstijging  van 2 meterHans Bruyninckx (Directeur Europees Milieuagentschap) in de uitzending van Buitenhof van de VPRO van zondag 24 november 2019: "we staan op een traject van klimaatverandering naar een 4 graden wereld". (...) "en dan zitten we op 2 á 3 meter zeespiegelstijging. En dat is meer dan problematisch: druk op de landbouwsystemen.
En biodiversiteitsverlies is van een even grote orde".

PWH zal nóg actueler worden nu (22 mei 2018) een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de mogelijkheid onderzoekt om Schiphol op termijn te verplaatsen naar een locatie in de Noordzee. Dick Benschop (voorzitter Raad van Bestuur Royal Schiphol Group N.V.) hierover in Nieuwsuur van 30 november 2018 waarin hij stelt dat hij Schiphol in zee serieus wil gaan onderzoeken. Nu 2 jaar verder blijkt Schiphol in zee niet meer aan de orde te zijn. Maar dan is er nog Schiphol aan zee van PWH!

PW
H beoogt ondermeer een structurele oplossing te kunnen bieden voor het onveiliger en drukker wordende Schiphol. Ook de nachtvluchten blijken zeer problematisch voor de omwonenden. Toch wil Schiphol uitbreiden... De problemen van Vliegveld Lelystad als alternatief waar nu zoveel bezwaar tegen bestaat, zouden wellicht overbrugbaar kunnen zijn wanneer duidelijk wordt dat dit alternatief slechts van tijdelijke aard is totdat "Schiphol 2" op IJmonde (fase 1: zie "gefaseerd aangelegd") van West-Holland gerealiseerd is. Dit zou de ultieme oplossing kunnen zijn voor een groot probleem, ondanks dat er nu groen licht is gegeven voor de uitbreiding. Een luchthaven AAN zee bij IJmuiden zou de enige optie voor groei van Schiphol zijn. (in het nieuws van 12-11-2018) "Schiphol op zee is financieel haalbaar en beter voor de omwonenden van de luchthaven. Dat stelt voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer in een verklaring. Hij pleit voor ,,een oranje-verbond" van het kabinet met pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, bouwers, Schiphol en KLM". (Algemeen dagblad Binnenlandredactie 04-02-2019, 07:46) De vrijgekomen grond waar eens het oude Schiphol was zou ondermeer voor stadsontwikkeling in aanmerking kunnen komen.

PW
H heeft naast het duurzaam beschermen van Noord- en Zuid-Holland tegen stijgend zeewater nóg een aantal positieve effecten die we  "meerwaarde" noemen. Zo zou op West-Holland een groene waterstofhaven gebouwd kunnen worden omdat Tata Steel  groene waterstof kan gaan produceren waarvan de groene energie geleverd kan worden door windmolens op zee. Dit zou een logische combinatie van drie stappen kunnen zijn:
(
1 groene energie, 2 productie waterstof, 3 vervoer en distributie) waar Nederland door de bestaande infrastructuur al bij uitstek geschikt is.

Maar ook bijvoorbeeld het definitief en duurzaam oplossen van het fileprobleem vooral in de Randstad wanneer er 2,5 miljoen mensen zouden  verhuizen naar West-Holland en de leeggekomen lelijke flatwijken plaats gaan maken voor recreatie en natuurontwikkeling.

En naast het serieus vergroten van ons landoppervlak, vergroten wij tevens onze positie binnen de Europese economische machtsverhoudingen wanneer IJmonde op volle toeren zou gaan draaien. Deze te verwachten effecten kunnen de doorslag geven om naar PW
H verder onderzoek te gaan doen. Een robuuste meerwaarde is ook één van de voorwaarden die de Deltacommissie stelt aan dit soort projecten.

"Destijds spraken landen af om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden en te streven naar een opwarming van maximaal 1,5 graden. Met de huidige uitstoot wordt een opwarming van 3,5 graden verwacht." : NU.nl  06 december 2018. Dit zal uiteraard zeer ernstige gevolgen hebben voor de zeespiegelstijging! Na de Zuiderzeewerken en de Deltawerken zou West-
Holland het sluitstuk kunnen zijn van een eeuwenlang gevecht tegen de zee met een definitieve overwinning! Nederland is verdeeld in 95 dijkringgebieden  maar dat betekent nog geen absolute veiligheid. Een echte superstorm kan leiden tot een "Ergst Denkbare Overstroming" (EDO). Hoogwater in de rivieren met springvloed in combinatie met een zeer zware Wester orkaan, draaiend naar het Zuidwesten, kan onze dijkringen doorbreken. (zie ook de overstromingsrisicokaart). Vooral wanneer het zeewater nog een meter zou stijgen in de toekomst, is dit scenario een grote bedreiging voor ons land. Wat nu te doen bij een grote overstroming? Bekijk de website: "overstroom ik?"   Nederland heeft de best beschermde delta ter wereld en onze kust zal
voor de komende 50 jaar beschermd worden tegen overstromingen
. Een aantal van de al genomen maatregelen bestaan uit de zogenaamde "zand-suppleties". Met gebruik van opgespoten zeezand worden stranden en duinen verbreed en versterkt. Uitgerekend is dat dit op bepaalde plaatsen voldoende is om de zwaarste stormen te weerstaan. Hoewel, nu blijkt de zeespiegel meer te stijgen dan verwacht!

Zie ook: Dijkring 14   en
Wat als de dijken breken? Schokkende gevolgen!

Tata Steel
3
2
1
Maasvlakte 2