Enkele veel gestelde vragen (FAQ) zijn:

Verliezen mensen die nu aan de kust wonen hun uitzicht op zee?
Er wonen nu relatief weinig mensen direct aan de kust. De huidige bebouwing betreft vooral hotels en horeca. Het toekomstige uitzicht op de Randzee, een binnenmeer met veel soorten recreatie vergelijkbaar met de randmeren langs de Flevopolder, zal afwisselend en levendig zijn. Wanneer West-Holland gerealiseerd is hebben tienduizenden nieuwe bewoners zicht op de Noordzee.

Hoe worden de verschillende belangen gewogen?
Bij elk nieuw plan zijn er haken en ogen, voor- en nadelen, voor- en tegenstanders. Het gaat erom om heel precies de voordelen tegen de nadelen af te wegen.  De huidige kustbewoners krijgen een ander uitzicht. Omdat er naast allerlei recreatieve activiteiten ook beroepsvaart in de nieuwe binnenzee - de Randzee - zal zijn, ontstaat een levendig beeld. Dat eindbeeld zal pas na 20 tot 30 jaar gerealiseerd zijn. Dat biedt belanghebbenden de kans om te beslissen of zij op hun huidige locatie willen blijven wonen en werken, dan wel of zij dat aan de brede nieuwe stranden en aan de nieuwe horizon willen doen. Toeristen zullen een paar kilometer verder moeten reizen om bij de nieuwe kust van West-Holland komen. Het grote belang van deze nieuwe kuststrook is dat zij het westen van Nederland robuust zal beschermen tegen gevaarlijke stormen en verstromingsgevaar, met het risico op tienduizenden slachtoffers en een ontwrichte economie. Daarbij biedt West-Holland ruimte voor ca. een half miljoen woningen in tien middelgrote steden die onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Zal West-Holland geheel fossielvrij zijn en hoe zal dat er dan uit gaan zien?
West-Holland is onder meer tot stand gekomen door de urgentie van de dreiging van de zeespiegelstijging en het gevaar van verwoestende stormen met zeer hoge golven door de klimaatverandering. De oorzaak van de klimaatverandering en de opwarming van de aarde is voornamelijk de CO2 uitstoot. Alleen een beschermende functie is niet genoeg. Er moet zeker ook wat aan de oorzaak gedaan worden. Dat betekent voor West-Holland: geen fossiele brandstoffen en zo veel mogelijk natuurontwikkeling.

Zal het nieuwe Noordzeestrand op West-Holland net zo veilig, prettig en toegankelijk zijn als het huidige Noordzeestrand?
Het Noordzeestrand op West-Holland zal heel breed worden, met een zeer geleidelijke overgang naar wat dieper water. Achter het strand zullen duinen zijn, zoals dat nu ook het geval is. Verwacht wordt dat er weinig verschil zal zijn met het huidige Noordzeestrand.
Bij de steden zijn aan het strand wandelpromenades, boulevards, horeca, hotels en strandhuisjes voorzien. Daarnaast is er ruimte voor hulpdiensten zoals reddingsbrigaden, brandweer, politie en strandwachten. Ook in dit opzicht zal het op de huidige situatie lijken.
Er zullen strekdammen in zee komen om de golven te breken, zoals dat nu ook het geval is. Men moet daarbij bedacht zijn op muien met gevaarlijke stromingen. Het strand zal bestaan uit vers opgespoten zand uit de diepere delen van de Noordzee die daarvoor speciaal zijn aangewezen. Op dit nieuwe, mooie en schone zand zal het prettig recreëren zijn.

Hoe groot is West-Holland en hoeveel mensen kunnen daar uiteindelijk wonen?
West-Holland biedt ruimte aan ca. 1.250.000 inwoners te bewonen in ongeveer 500.000 huizen op een totaaloppervlak van ongeveer 570 km2. Dat is een gemiddelde van 2.5 inwoners per woning.

Hoeveel nieuwe steden komen er op West-Holland en hoeveel huizen kunnen daar gebouwd worden en hoeveel mensen kunnen daarin gehuisvest worden?
Er komen op Noord- en West-Holland tezamen in totaal 10 middelgrote steden, ongeveer ter grootte van Lelystad. Daar kunnen in totaal ongeveer 1.250.000 mensen wonen. (gemiddeld 2.5 mensen per woning)

Waarom zal er een Randzee moeten komen?
De Randzee heeft enkele belangrijke functies. Het kan een voorlopige buffer zijn voor de rivieren die bij hoogtij hun water tijdelijk kwijt moeten. Later zal de Haakse Zeedijk deze functie overnemen wanneer de zeespiegel teveel is gestegen. Ook heeft de Randzee een functie als waterweg voor de beroepsvaart en vissersschepen. Belangrijk is ook de recreatieve functie, die een zeer levendig en afwisselend uitzicht vanaf de huidige kust zal bieden.

Waarom is het gebied van IJmonde zo belangrijk voor Nederland?
Op IJmonde komen wellicht 6 verschillende vervoersystemen op een toplocatie. Voor Nederland als invoer-, uitvoer- en doorvoerland als kerncompetentie een bijzonder interessant gegeven.

Hoe zal het vervoer binnen en naar West-Holland er uit gaan zien?
Tegen de tijd dat West-Holland klaar is zal de vervoerssector er anders uit zien. Verwacht mag worden dat de magneettrein ingevoerd zal zijn. Talloze projecten zoals SolarRoad (een systeem waarbij het oppervlak van de weg dient zonnecollector), zullen dan op grote schaal ingevoerd kunnen zijn. Ook groene waterstof als energiedrager zal dan wellicht een veel grotere rol zijn gaan spelen.


Wat gebeurt er met de huidige locatie van Schiphol wanneer dat naar West-Holland is verplaatst?
De huidige locatie van Schiphol beslaat 2787 ha. Wanneer dit enorme gebied leeg zou komen is woningbouw niet voor de hand liggend omdat de ondergrond daar niet geschikt voor zou zijn en het ook ver onder NAP ligt. Een oplossing met meerdere voordelen voor dit gebied zou kunnen zijn om een zeer groot en maximaal diep meer te creëren waarvan het afgegraven grond cq zand langs de randen van het meer als een soort terpen dienst kan doen. Daarop kunnen huizen gebouwd worden, terwijl op het water waterwoningen kunnen komen. Ook is waterrecreatie mogelijk.
Het meer zal ook als bufferopslag en zoetwateropslag kunnen dienen, waar grote behoefte aan zal zijn.

Zal de veiligheid en de geluidsoverlast van Schiphol op de nieuwe locatie gunstiger uitpakken dan nu het geval is?
Het risico op een groot ongeval, zoals destijds bij de Bijlmerramp, zal veel kleiner zijn omdat de meeste vliegbewegingen boven zee zullen plaatsvinden. Ook de geluidsoverlast zal dan sterk verminderen.

Voor hoelang kunnen de overstromingsrisico's voor Noord- en Zuid-Holland gegarandeerd blijven en wat moet er daarna gebeuren?
Plan West-Holland pretendeert veiligheid voor onze westkust te kunnen garanderen voor 100 tot 150 jaar, gebaseerd op de verwachtingen van de zeespiegelstijging zoals die uit verschillende onderzoeken, zoals die van het KNMI, gebleken is. Daarna kan de Haakse Zeedijk een belangrijke rol gaan spelen voor een zeespiegelstijging tot 5 meter.

Hoe verhoudt Plan West-Holland zich tot andere plannen die hetzelfde doel beogen?
Plan West-Holland is het enige concept met een enorme meerwaarde op het gebied van huisvesting, economie en klimaat.
De andere meest realistische plannen zijn Delta 21 en de Haakse Zeedijk, te vinden op: www.delta21.nl en www.haaksezeedijk.nl

Hoe lang zal het duren voordat Plan West-Holland helemaal klaar is?
De eerste fase van West-Holland betreft de "West-Hollandse Zeewering", die als eerste zal worden aangelegd en relatief snel voltooid kan zijn. Deze zeedijk, die de latere zeewering van West-Holland zal vormen, gaat veel werk opleveren voor baggerbedrijven als Boskalis en Van Oord. Zij hebben niet alleen ervaring met projecten als Maasvlakte 2, maar ook met andere grote buitenlandse projecten. Zij hebben de nieuwste technologie in huis om dit werk snel en efficiënt te kunnen uitvoeren. Daarna zal West-Holland in fasen worden aangelegd hetgeen ongeveer 10 jaar in beslag zal nemen.

Is met zekerheid vast te stellen dat Plan West-Holland technisch gezien uitvoerbaar is?
Deze vraag is aan het begin van het ontwerp van PWH aan de voormalig technisch directeur van PUMA (een joint venture van Boskalis en Van Oord), de heer Dirk Hamer voorgelegd. Hij stelde dat PWH met de nieuwste techniek zeker uitvoerbaar zal blijken te zijn.

Wat is de maatschappelijke en sociale meerwaarde van Plan West-Holland en waarom zal er een maatschappelijke kosten-batenanalyse moeten plaatsvinden?
De maatschappelijke en sociale meerwaarde betreffen de volkshuisvesting, de natuurontwikkeling, de aandacht voor het klimaat en de bescherming tegen overstromingen. De economische meerwaarde betreft IJmonde, dat de economie een sterke impuls zal geven. Om een realistische analyse te kunnen maken van alle baten zullen alle factoren, dus ook de sociale factoren, in de analyse moeten worden meegewogen, teneinde een goed totaalbeeld te krijgen.
 
Zijn windmolenparken en ondergrondse leidingen geen probleem voor West-Holland?
De windmolenparken, ook die gepland zijn, liggen ver genoeg van West-Holland vandaan en vormen dus geen belemmering. De vele leidingen komen onder een grote hoeveelheid zand te liggen en zijn daardoor extra beschermd.

Krijgt de horeca en het bedrijfsleven op West-Holland een goede kans om zich daar te vestigen?
De horeca, maar ook een deel van het bedrijfsleven, zullen wellicht enige privileges als tegemoetkoming kunnen krijgen wanneer deze bedrijven door de aanleg van West-Holland aantoonbaar benadeeld zouden zijn is de verwachting.

Waar moet het geld vandaan komen voor de aanleg van West-Holland?
Zie hiervoor het hoofdstukje: "Financiën" op deze website.

Waar moet het zand vandaan komen voor de aanleg van West-Holland?
De enorme hoeveelheid zand voor de aanleg van West-Holland zal door sleephopper-zuigers uit daarvoor aangewezen plaatsen in de Noordzee worden aangevoerd en worden opgespoten. Nu is dit al realiteit en wordt het zand langs de kust gedeponeerd als "zandsuppleties". Probleem hierbij is dat de zee het aangevoerde zand weer terug neemt en het dus een eindeloze exercitie (dus niet duurzaam) is geworden. Ook de zogenaamde Zandmotor lijkt niet veel invloed te hebben op het duurzaam beschermen van onze kust.

Waarom zal West-Holland een nieuwe provincie moeten worden?
West-Holland beslaat een groot gebied dat alleen al als oppervlakte de grootte heeft van een provincie. Door de enorme economische activiteiten en de 10 middelgrote steden is zeker een nieuwe bestuurslaag noodzakelijk om alles in goede banen te kunnen leiden. vorige
volgende