Wat is er nog meer te zien op West-Holland?

West-Holland zal voor een groot deel uit natuur bestaan, onder meer om de ernstig verstoorde zeebodem, waar enorme hoeveelheden zand vandaan gehaald zouden moeten worden wellicht uit bijvoorbeeld de vaarroutes van grote schepen, te compenseren. Deze natuur zal van grote betekenis zijn voor veel vogels en zoogdieren. En een flinke uitbreiding van bosaanplant zal een manier zijn om het CO2-gehalte in de atmosfeer te doen dalen.
Het zal een gebied kunnen worden met een hoogwaardige ecologische en recreatieve waarde.

Op West-Holland kunnen ook zonneparken worden aangelegd.
Aan oppervlakte blijft er dan nog genoeg over voor natuurontwikkeling, bosaanplant, agrarisch gebied, zoetwateropslag en nieuwe waterzuiveringfuncties als bijvoorbeeld Aquafarm. West-Holland zal dus een multifunctioneel karakter hebben. Zonne-energie en energieopslag van duurzame waterstof, zullen tegen die tijd waarschijnlijk zover ontwikkeld zijn dat ze een flinke bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening.

Op heel West-Holland komen uitsluitend energieneutrale woningen.
IJmonde zal van cruciaal belang zijn voor de Nederlandse economie.
Bij de ontwikkeling van IJmonde is het van het grootste belang dat alle partijen die hier een rol in zouden kunnen hebben zich al in een vroeg stadium bereid tonen om mee te werken aan een eventueel onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van West-Holland, vooral van IJmonde.

Op West-Holland zal veel werk-gelegenheid ontstaan en in combinatie met tien middelgrote steden is een goede railverbinding noodzakelijk.
Een magneetzweeftrein kan wellicht een relatief goedkope en snelle verbinding zijn tussen de steden en IJmonde. Voor de hand liggend is dat deze zgn. Maglev dan in een lus over beide delen van West-Holland zal rijden en men niet langer dan 10 minuten hoeft te wachten op de volgende trein. Maglev is de afkorting van Magnetic Levitation (Magnetisch Zweven).
Ander verkeer zal hierdoor beperkt kunnen worden.

Op West-Holland is er ook ruimte voor meerdere vormen van duurzame, schone en efficiënte energieopwekking zonder CO2 uitstoot zoals grote zonneparken. Er zou ook op beperkte schaal ruimte gevonden kunnen worden voor (biologische) akkerbouw en tuinbouw. Grote delen van  West-Holland zullen uit wilde natuur bestaan. Enerzijds om de verstoorde zeebodem te compenseren, anderzijds ook voor recreatie.

Er kunnen wellicht prachtige gebieden komen die heel goed te vergelijken zijn met de natuur op de Waddeneilanden. Heel veel vogelsoorten zouden daar dan hun voedsel kunnen vinden, broeden of overwinteren. Grote delen van dit gebied kunnen worden ingericht voor bosaanplant, wat van groot belang is voor de reductie van CO2. Op geheel West-Holland zijn duinmeren gepland met grote hoeveelheden zoet water. Deze duinmeren, te vergelijken met de Amsterdamse waterleidingduinen, zijn vooral bestemd voor  drinkwater.

Alle 500.000 huizen zijn duurzaam gebouwd en uitstekend geïsoleerd.
En wat energie betreft geheel zelfvoorzienend. Elektriciteit zal de energiebron zijn en gas, maar ook andere fossiele brandstoffen, zullen er niet meer voorkomen. Geen dure, gevaarlijke gasleidingen, geen co2 uitstoot en geen ongewenste afhankelijkheid van landen als bijvoorbeeld Rusland. 

De 10 steden op West-Holland zullen middelgrote tot grote steden zijn waar veel mensen nog echt aan zee wonen! Dit dus in tegenstelling tot onze huidige kuststeden, waar voornamelijk hotels het uitzicht op de ondergaande zon aan de horizon van de Noordzee hebben. Wonen op West-Holland in een van de ruim opgezette en waterrijke tien steden zal uiterst aantrekkelijk zijn door ondermeer betaalbare prijzen van de woningen, goed openbaar vervoer en een groot cultureel aanbod van musea en theaters. Door de frisse zeelucht zal ook de gezondheid van de inwoners naar verwachting uitstekend zijn.

Het toerisme in Zandvoort, Scheveningen enz. zal niet helemaal verdwijnen. Immers, de boulevards, de winkels en de hotels zijn er dan nog steeds. Maar voor zover die omzetverlies ondervinden kunnen ze gecompenseerd te worden door zich te vestigen op de nieuwe stranden van West-Holland door allerlei faciliteiten en lage opstartkosten. Op het Oosterstrand van West-Holland kunnen ondermeer jachthavens en horeca gerealiseerd worden.

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zou ook de potentiële waarde van IJmonde op lange termijn kunnen berekenen. Allerlei nieuwe vormen van vervoer: de magneettrein, zelfrijdende bussen enz., zullen voor veilig, snel en milieuvriendelijk vervoer zorgen. IJmuiden heeft een vernieuwde zeesluis... wellicht zal er nog een bij moeten komen... 






vorige
volgende
...