Wonen op West-Holland
Het succes van West-Holland hangt grotendeels af of er voldoende mensen willen gaan wonen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de aantrekkelijkheid, maar ook de betaalbaarheid ervan. De grondprijs en de prijs van de woningen zullen daarom zo laag mogelijk moeten blijven en de kwaliteit van de woningen zo hoog mogelijk. Dit is wellicht alleen maar te realiseren wanneer de marktwerking gedeeltelijk zal worden uitgesloten. Andere voordelen van wonen op West-Holland zijn ondermeer de duurzaamheid, de waterveiligheid, een schone grond en een frisse zeelucht. Er kunnen compacte moderne steden worden gebouwd eventueel met snel te bouwen prefab-woningen.

Wanneer Schiphol verplaatst zou worden komt er een groot stuk land vrij voor bebouwing. Het is echter helaas zo dat onze polders langzaam aan het wegzakken en inklinken zijn. Wanneer we zo'n groot gebied willen inrichten voor ondermeer woningbouw, moeten we hier zeker rekening mee houden. Een oplossing voor dit vraagstuk is niet eenvoudig. Er is wel een idee ontstaan voor dit probleem. Het gaat in dit geval echt alleen nog maar om een idee en uitwerking moet nog plaatsvinden. Het idee: Laten we het grote stuk grond waar nu Schiphol nog ligt eens als voorbeeld nemen. In het kort samengevat: men graaft een bovenlaag van een stuk land aldaar van ongeveer 3 x 4 kilometer af en stort dit in omringende weilanden waar naast enkele koeien ook fruitboomgaarden aangelegd kunnen worden. De onderliggende zandlaag of leemlaag wordt met een zelfde omvang  op maximale diepte afgegraven waardoor er een flink meer kan ontstaan. Van de afgegraven grond maakt men terpen die rond het meer gesitueerd worden en zodanig breed en hoog zijn dat er op minimaal 20 meter hoogte huizen gebouwd kunnen worden afhankelijk van de hoeveelheid grond die uit het meer gewonnen kan worden. Zelfs waterwoningen zijn dan denkbaar. Het meer kan een recreatieve functie krijgen maar er kan ook een verbinding gemaakt worden met een van onze rivieren. Er ontstaat dan een buffer voor een eventuele te hoge rivierwaterstand en een grote opslag voor zoetwater! Wanneer dit een goed en haalbaar idee blijkt te zijn dan is het in het ook toepasbaar in geheel Noord- en Zuid-Holland, waar de bodem al flink aan het dalen is. En dan hoeven we ook niet allemaal naar Duitsland te vluchten wanneer er onverhoopt toch een dijkdoorbraak plaats zal vinden en de zee het land binnen zal stromen. Tot nu toe ben ik geen beter idee of plan tegengekomen voor dit probleem, dus alle reden om dit Meren-Terpen-Plan (MTP) eens nader onder de loupe te nemen. Mensen wonen graag veilig en wel het liefst in de natuur en bij het water...In Nederland komen er meer huishoudens bij dan dat er huizen gebouwd worden. Ook zal het aantal arbeidsmigranten de komende jaren sterk toenemen. Daardoor stijgen de prijzen en worden er minder huizen te koop aangeboden. Vaak blijkt ook dat er in een gemeente gebrek is aan geschikte locaties. Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) heeft berekend dat er voor 2040 ongeveer 1 miljoen huizen moeten worden gebouwd in Nederland! Zoals steeds meer mensen ervaren, is de woningmarkt in Nederland compleet verziekt. Vele jaren wachten (soms meer dan 20) op een sociale huurwoning is helaas de dagelijkse praktijk en dit kan in een welvarend land als het onze niet zo doorgaan. De zes middelgrote steden op Zuid West-Holland herbergen gemiddeld zo'n kleine 417 duizend inwoners per stad. (Ter vergelijking: Den Haag heeft momenteel meer dan 538 duizend inwoners.) Dat zal neerkomen op ongeveer 1 miljoen woningen, uitgaande van een gemiddelde van 2.5 inwoners per woning. Totaal kunnen er op West-Holland dus ruim twee en een half miljoen mensen wonen! Alleen dit feit is op zich al een reden om uitgebreid onderzoek te doen naar de vele mogelijkheden van Plan West-Holland!

                                                                                        ...